dnes je 28.5.2024

Nový compliance standard ISO 37301:2021 a jeho význam pro rozvoj Corporate ComplianceGarance

28.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dlouhém očekávání odborné i širší veřejnosti byl 13. dubna 2021 zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization, ISO) nový globální ISO standard pro Compliance management systémy (CMS), který do oblasti…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Praktické tipy pro korporátní compliance a CMSGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Identifikace a analýza compliance rizik u středního podnikuGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi korporátní compliance paradoxně dosud není vždy věnována náležitá pozornost její výchozí fázi, kterou je identifikace a analýza compliance rizik (Compliance-Risk Identification and Analysis), jež také bývá označována jako její identifikačně analytická…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMSGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další, v praxi korporátní compliance často řešenou otázkou je nastavení konkrétních pravidel, procesů a forem interní a externí komunikace v rámci Compliance management systému (dále také jen „compliance…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Interní školení a jejich dokumentaceGarance

5.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně platí, že jedním ze základních dílčích opatření v rámci CMS by měly být různé formy interního vzdělávání a proškolování zaměstnanců ve vztahu k problematice pravidel chování v obchodních a souvisejících vztazích, a to v rámci kombinovaných forem…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Whistleblowing a jeho význam pro korporátní complianceGarance

4.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z klíčových komunikačních nástrojů korporátní compliance a zvláště pak Compliance management systému je interní kanál určený pro přijímání a vyřizování oznámení o protiprávním a/nebo neetickém jednání v rámci obchodní korporace, který je již zhruba od…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Pojem whistleblowingu a jeho cíle v rámci korporátní complianceGarance

4.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, whistleblowing je ve vztahu ke korporátní compliance v současné době chápán ve dvojím základním pojetí, resp. ve dvojím možném kontextu, a to jednak jako interní komunikační nástroj (kanál) v rámci CMS a dále pak jako státem poskytovaná a…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance management systém a jeho prosazováníGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce compliance v rámci příslušné obchodní společnosti může být reálně naplňována pouze v takovém interním podnikovém prostředí, ve kterém je zaveden a prosazován systém řízení korporátní compliance, jež je označován jako Compliance management systém. Platí…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Organizace a řídící struktura CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vlastní zajištění účinného fungování korporátní compliance je jedním z klíčových úkolů i stanovení vhodné organizace a celkové řídicí struktury v rámci Compliance management systému, a to jako součást řízení a kontroly v oblasti compliance (Compliance…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Co je Compliance management systémGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Compliance management systém je možné obecně definovat jako interní systém organizace a řízení korporátní compliance, který se vyznačuje existencí jednotného, vzájemně propojeného systému interních procesů, opatření a nástrojů a jehož cílem je zajistit soulad…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance program jako základ CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela zásadní a nezastupitelné místo v rámci celého Compliance management systému obecně má výchozí příkazový dokument, který je zpravidla označován jako Compliance program. V řadě případů je ale pro výchozí compliance dokument použito i jiných označení,…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance Officer a jeho úloha v CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z klíčových požadavků kladených na strategii i praxi korporátní compliance, a zejména pak na vlastní fungování Compliance management systému, je požadavek na ustanovení konkrétní odpovědné osoby, která je u dané obchodní korporace pověřena funkcí…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Standardizace a certifikace CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době jsou v souvislosti s Compliance management systémem velmi často diskutovány a zvažovány i různé možnosti jeho standardizace a případné certifikace. Je však třeba konstatovat, že v globálním prostředí korporátní compliance to obecně není nijak…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Postupy, opatření a nástroje v rámci CMSGarance

3.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

K reálnému fungování a účinnému prosazování korporátní compliance v rámci CMS je třeba zavést a průběžně aktualizovat vhodné postupy, opatření a nástroje. Jak již bylo výše konstatováno, při existenci procesního řízení (řízení interních procesů) v rámci dané…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnostiGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky spojené s informačními a komunikačními technologiemi (Information and Communication Technologies, ICT) a zejména pak s tzv. IT bezpečností (IT Security) patří bezesporu mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti zájmu korporátní compliance. Tato…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Finanční a daňová complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifickou oblast zájmu podnikové compliance by u každé obchodní společnosti měla představovat oblast finanční a daňové compliance (Finance & Tax Compliance). Je to dáno tím, že nedílnou součástí podnikatelské činnosti jsou vždy i povinnosti spojené…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminaceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro obchodní společnosti jakožto zaměstnavatele je v jejich podnikatelské každodenní praxi významná i compliance v oblasti pracovněprávních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace (Labour & Gender Compliance). Jde přitom o oblast interně velmi…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci korporátní compliance a CMS u každé obchodní společnosti je třeba si nejprve stanovit klíčové priority, identifikovat a klasifikovat hlavní compliance rizika a k tomu poté i nastavit odpovídající hlavní oblasti zájmu compliance, tj. věcně vymezené…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance v oblasti ochrany životního prostředíGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední hlavní oblastí zájmu korporátní compliance, která se zásadně týká všech obchodních společností, je compliance v oblasti ochrany životního prostředí (Environment Compliance). Tato oblast compliance je přitom bezprostředně spojena se širší problematikou…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajůGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s přijetím jednotné evropské právní úpravy ochrany osobních údajů zásadním způsobem vzrostl po 25. květnu 2018 význam další tradiční oblasti zájmu korporátní compliance, a to compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů (Privacy &…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Trestní a protikorupční complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou z hlavních oblastí zájmu podnikové compliance je trestní a protikorupční compliance (Criminal & Antibribery Compliance), jejímž cílem je identifikovat a řídit zejména rizika spojená s trestní odpovědností právnických osob (odpovědností za trestné…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Soutěžní complianceGarance

2.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z klíčových oblastí zájmu korporátní compliance tradičně je oblast tzv. soutěžní compliance (Antitrust & Competition Compliance), a to z důvodu, že pravidla hospodářské soutěže a jejich dodržování se obecně týkají každé obchodní korporace, bez…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Co je korporátní compliance a jaké jsou její cíleGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní koncept podnikové, resp. korporátní compliance (Corporate Compliance) je nutné chápat v širším rámci správy a řízení obchodních korporací jakožto podnikatelských subjektů s vlastní odpovědností. Tento rámec je přitom na jedné straně vymezen požadavky…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Korporátní complianceGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika korporátní (podnikové) compliance se v poslední době dostává stále více do popředí zájmu nejen v právní a ekonomické teorii, ale zejména v podnikové praxi. Hlavním důvodem tohoto zájmu přitom je především výjimečná a ničím nenahraditelná interní…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance a vnitřní kontrolní systémGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Funkce compliance musí být v rámci obchodní společnosti úzce spojena s existencí a fungováním vnitřního kontrolního systému a být jeho nedílnou součástí. Je to podmínka, bez níž podniková compliance nemůže být nikdy účinná a plnit stanovený cíl, tj. průběžně…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Pojem compliance a jeho širší souvislostiGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvodem je třeba konstatovat, že pojem compliance se v současné době používá v celé řadě souvislostí a významů, jejichž základem je obecně vždy specifické slovní vyjádření pro soulad, slučitelnost, dodržování anebo vyhovění.…

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma

Compliance rizika v podnikové praxiGarance

1.6.2019, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo konstatováno, východiskem a základem každé korporátní compliance je identifikace a analýza compliance rizik.

Přístupné pro: Corporate Compliance | ESG firma
Nahrávám...
Nahrávám...