dnes je 28.5.2024

Input:

Příloha č. 1 - Příklady právních předpisů spadajících do zákonem vymezených oblastí, jejichž porušení lze oznamovat

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.5
Příloha č. 1 – Příklady právních předpisů spadajících do zákonem vymezených oblastí, jejichž porušení lze oznamovat

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Příklady právních předpisů nebo předpisů Evropské unie v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování,

 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů,

2. daně z příjmů právnických osob
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon České národní rady č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

 • trestní zákoník,

 • daňový řád,

 • zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 7/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),

 • zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů,

 • zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,

4. ochrany spotřebitele
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 • zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,

 • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,

 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů,

 • zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 356/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví,

 • zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů,

 • vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel,

 • zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

7. ochrany životního prostředí
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
Nahrávám...
Nahrávám...